نویسنده = �������� ������ ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد روش های مدیریت سرعت در راه های شریانی درون شهری

دوره 1399، شماره 32، بهار 1399، صفحه 45-82

نوید ندیمی؛ امیر حسین زارع میر حسینی؛ وحید خلیفه