نویسنده = �������� ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. رابطة عوامل ارتباطی - اجتماعی مؤثر بر تصادفات درون شهری

دوره 1399، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 83-116

رضا عبد الرحمانی؛ نورالدین عبدی؛ سعد اله عیسی زاده