نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رانندگی تهاجمی در شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1399، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 77-114

کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ زهرا شکوهی کوچی