نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی‌مدل صلاحیت‌سنجی رانندگان اتوبوس درون‌شهری تهران

دوره 1400، شماره 36، بهار 1400، صفحه 45-84

علیرضا شکیبا؛ علی نحوی؛ طیبه فردوسی؛ فریده حق شناس کاشانی