نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه منش های اخلاقی و رانندگی پرخطر؛ نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 115-139

کامران حکمت؛ فرهاد خرمایی