نویسنده = �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه رویکرد رفتاری رانندگان بین‌شهری در برابر خرابی سطحی در مدیریت روسازی بر مبنای مدل آماری درخت تصمیم

دوره 1400، شماره 36، بهار 1400، صفحه 119-144

مبین حمیدی اورتی؛ محمدمهدی خبیری؛ فاطمه متین قهفرخی