نویسنده = ������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر ایمنی موتورسیکلت سواران

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 9-35

مهدیه قطب الدینی؛ نوید ندیمی