کلیدواژه‌ها = تصادفات رانندگی
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل فضایی و پیش‌بینی میزان تصادفات رانندگی در سطح شبکۀ معابر شهری

دوره 1399، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 33-70

محمدحسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ سینا فیض اله زاده اردبیلی


3. رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی با رفتارهای پرخاشگرانه در رانندگان وسایل نقلیۀ سواری

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 29-52

آرزو عظیم زاده پارسی؛ مژگان حیاتی


4. اثربخشی آموزش کنترل رفتارهای هیجان خواهی بر کاهش ارتکاب به رفتارهای پرخطر در رانندگی

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 93-114

عباس علی رستگار؛ محسن فرهادی نژاد


5. اثرسنجی تجربه رانندگی در زمان درک خطرات ترافیکی باا ستفاده از آزمو ن پویای درک از خطر

دوره 1394، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 11-26

مینا محمودی؛ محمود صفارزاده؛ مسعود طبیبی


7. عوامل روان شناختی مؤثر بر تصادفات رانندگی

دوره 1394، شماره 12، بهار 1394، صفحه 11-32

طیبه فردوسی


8. نقش عوامل ساختاری- مکانی در وقوع تصادفات رانندگی

دوره 1394، شماره 12، بهار 1394، صفحه 77-102

سعید ملکی؛ سمیرا مرادی مفرد


9. تأثیر عوامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی

دوره 1394، شماره 12، بهار 1394، صفحه 103-124

رضا رسولی؛ داود شکیبایی‌فر؛ رضا شفیع‌زاده گروسی


11. بررسی تخلفات، طول مدت رانندگی و اوقات شبانه روز در بروز تصادفات رانندگی

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 11-32

طیبه فردوسی؛ زهرا عباسپور آذر