بررسی تخلفات، طول مدت رانندگی و اوقات شبانه روز در بروز تصادفات رانندگی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش رابطه میان انواع زمان واکنش و انجام تخلفات، طول مدت رانندگی و اوقات شبانه روز
در بروز تصادفات رانندگی را بررس ��ی کرده است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع
علمی- مقایس های )پس رویدادی( است. جامعه این پژوهش را کلیۀ رانندگان تصادفی و غیر تصادفی شهر
تهران تش ��کیل م یدهند. حجم نمونه در این پژوهش 407 نفر که 206 نفر آنها رانندگان تصادفی و 201
نفر دیگر غیر تصادفی از شهر تهران بودند. هر دو گروه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
از، کرونوسکوپ به عنوان ابزار سنجش زمان واکنش استفاده گردید. نتایج نشان داد که در رانندگان غیر
تصادفی مهمترین عاملی که با ساعات تصادف همبستگی نشان داده است مربوط به زمان واکنش پیچیده
بدون حالت انتظار و ارائه محرک نور بوده است. همچنین نتایج نشان داد بین زمان واکنش و میزان پرداخت
جریمه رابطه معناداری وجود ندارد و زمان واکنش انتخابی، مه مترین نوع زمان واکنشی است که با طول
مدت رانندگی در رانندگان غیر تصادفی رابطه همبستگی نشان داده است، در ضمن در رانندگان تصادفی،
زمان واکنش ساده و پیچیده، )با حالت انتظار و ارائه محرک نور و بدون حالت انتظار و ارائه محرک صوت(
با طول مدت رانندگی رابطه معناداری دارند، عامل زمان واکنش پیچیده بدون حالت انتظار و محرک نور با
طول مدت رانندگی با هم همبست هاند.

کلیدواژه‌ها