بررسی نقش مداخل هگرایانه عزت نفس بر میزان قانو نگرایی رانندگان

نویسندگان

چکیده

قانو نگریزی یکی از مشکلات اساسی جامعه ما است که م یتواند مشکلات جدی برای یک جامعه
ب ��ه وجود آورد . در پدیدآی ��ی آن عوامل متعددی از قبیل عز تنفس و اعتقادات مذهبی دخالت دارند.
پژوهش حاضر با هدف بررس ��ی نقش مداخل هگرایانه عزت نفس درتأثیر گذاری اعتقادات مذهبی بر
میزان قانو نگرایی در بین رانندگان ساکن در مناطق حاشی هنشین وغیرحاشی هنشین شهر میانه مقایسه شده
اس ��ت . روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است. داد هها نیز با استفاده از پرس شنامه بسته
پاسخ گردآوری شد هاند. جامعه آماری این پژوهش رانندگان ۱۸- ۷۵ سال شهر میانه م یباشند که ۳۸۱
نفر با استفاده از روش نمون هگیری هدفمند انتخاب شده اند. نتایج تحقیق رابطه بین اکثر متغیرهای اصلی
تحقیق و میزان قانو نگرایی را تأیید کرده و در این راس ��تا مش ��خص شد که متغیر اعتقادات مذهبی از
طریق متغیر عزت نفس، تأثیر معنا داری بر متغیر قانون گریزی داشته است.

کلیدواژه‌ها