کاربرد مدل لوجیت ترتیبی در تصادفات عابران پیاده در را ههای بی نشهری

نویسندگان

چکیده

پی شبینی ش ��دت تصادفات و ارزیابی عوامل مؤثر در را ههای برون انگیزه اصلی نگارش مقاله جاری
اس ��ت. در این راستا، عوامل مؤثر بر جرحی یا فوتی بودن تصادفات عابران پیاده در را ههای برون شهری
اس ��تان تهران طی س ��ا لهای 1388 الی 1390 با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی مورد تحلیل قرار گرفت.
ویژگ یهای راننده، زمان وقوع تصادف، وس ی��له نقلیه درگیر در تصادف، مقصر بودن عابر پیاده، فاصله از
نزدی کترین پاسگاه، علت تامه ثبت شده در صحنه تصادف و تعداد وسایل درگیر در تصادف از متغیرهای
اصلی بررس ��ی شده در این مدل هستند. نتایج مطالعه نشان م یدهد، عواملی چون نوع خودرو درگیر در
تصادف، محل وقوع تصادف، زمان وقوع تصادف و مقصر بودن عابر پیاده در افزایش شدت تصادف عابران
پیاده نقش قابل توجهی دارند. در انتها با توجه به سیاست پذیر بودن متغیرهای مورد بررسی در مدل ساخته
شده، پیشنهادهایی به منظور ارتقای ایمنی گذر عابران پیاده در را ههای برون شهری استان تهران ارائه شد

کلیدواژه‌ها