بررسی عوامل مؤثر بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررس ��ی عوامل مؤثر بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران است. بر
این اس ��اس؛ برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی 3 استفاده
شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری
مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می باشد. به طوری که هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت،
به ترتیب تعداد رانندگ یهای بدون گواهینامه و درآمد رانندگان وسایل نقلیه با میزان تخلفات راهنمایی و
رانندگی رابطۀ مثبت و منفی معنادار داش ��ته و در بلند مدت، یک درصد افزایش در تعداد رانندگی بدون
گواهی نامه باعث افزایش 94 / 0 درصد و یک درصد افزایش در درآمد رانندگان وسیلۀ نقلیه باعث کاهش
0/47 درصد در میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی می ش ��ود. هم چنین نتایج بر اس ��اس ضریب جملۀ
تصحیح خطا، حاکی از آن اس ��ت که در هر دوره )هر س ��ال( حدود 58 / 0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای
رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.

کلیدواژه‌ها