نقش ویژگ یهای شخصیتی در رانندگی پر خطر

نویسندگان

چکیده

رانندگی رفتاری است که ارتباط مستقیم با شخصیت افراد دارد. هر فرد با نوع رانندگی خود در واقع
جلو هایا ز شخصیت خود را نشان م یدهد و برخیا ز رفتارهای ناهنجار که در رانندگی دیده م یشود ناشی از
عوامل روانی است که باعث تهاجم در امر رانندگی م یشود. این مقاله با هدف تعیین رابطه نقش ویژگ یهای
شخصیتی در رانندگی پر خطر، همچنین تعیین رابطه ویژگی شخصیتی عصبی بودن، برون گرایی، توافق
پذیری، وظیفه شناسی، عصبی بودن، با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف است.این تحقیق از نوع
پیمایشی ما بین 730 نفر از رانندگان استان کرمان در پنج شهرستان کرمان، جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان
تعیین شد. جمعیت هدف در هر شهرستان به سه گروه اصلی تقسیم شد که عبار تانداز: رانندگان عادی،
رانندگان درون شهری متخلف و رانندگان برون شهری متخلف انتخاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان م یدهد که رابطه ویژگی شخصیتی عصبی بودن با رانندگی پرخطر در بین رانندگان
متخلف نشان م یدهد که بیشترین میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط به گروه
متخلفان جاد های است و در مورد رابطه ویژگی شخصیتی برون گرایی نشان م یدهد که برون گرایی بر نوع
تخلفات رفتارهای رانندگی اثر نم یگذارد از طرفی تعیین رابطه ویژگی شخصیتی توافق پذیری، شخصیتی
پذیرا بودن، شخصیتی وظیفه شناسی با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف نشان م یدهد که بیشترین
میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط به گروه متخلفان شهری است

کلیدواژه‌ها