نقش ویژگی های شخصیتی در رانندگی پرخطر

نویسندگان

چکیده

رانندگی رفتاری است که ارتباط مستقیم با شخصیت افراد دارد. هر فرد با نوع رانندگی خود در واقع جلوهایا ز شخصیت خود را نشان می دهد و برخی از رفتارهای ناهنجار که در رانندگی دیده می شود ناشی از عوامل روانی است که باعث تهاجم در امر رانندگی می شود. این مقاله با هدف تعیین رابطه نقش ویژگی های شخصیتی در رانندگی پر خطر، همچنین تعیین رابطه ویژگی شخصیتی عصبی بودن، برون گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی، عصبی بودن، با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف است.این تحقیق از نوع پیمایشی ما بین 730 نفر از رانندگان استان کرمان در پنج شهرستان کرمان، جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان تعیین شد. جمعیت هدف در هر شهرستان به سه گروه اصلی تقسیم شد که عبارت اند از: رانندگان عادی، رانندگان درون شهری متخلف و رانندگان برون شهری متخلف انتخاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان م یدهد که رابطه ویژگی شخصیتی عصبی بودن با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف نشان م یدهد که بیشترین میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط به گروه متخلفان جاد های است و در مورد رابطه ویژگی شخصیتی برون گرایی نشان م یدهد که برون گرایی بر نوع تخلفات رفتارهای رانندگی اثر نم یگذارد از طرفی تعیین رابطه ویژگی شخصیتی توافق پذیری، شخصیتی پذیرا بودن، شخصیتی وظیفه شناسی با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف نشان م یدهد که بیشترین میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط به گروه متخلفان شهری است.

کلیدواژه‌ها