اثربخشی طر حواره درمانی در کاهش واکنش ضربه روانی ناشی از سانحه تصادف با موتورسیکلت

نویسندگان

چکیده

مسئله افسردگی و ضربه روانی پس از سانحه ناشی تصادف با وسایط نقلیه به عنوان یک رویداد تن شزا
دارای پیام دهای منفی روانی متعددی نظیر اختلال ضربه روانی پس از س ��انحه اس ��ت. در سا لهای اخیر
مشکلات مرتبط با طرح وار ههای سازش نایافته اولیه در اختلال ضربه روانی پس از سانحه به حوزه مهم
پژوهش ��ی تبدیل شده اس ��ت. هدف پژوهش حاضر بررسی طر حوار ههای سازش نایافته اولیه در مبتلا به
اختلال حاد و مزمن بود. از آنجا که در تحقیقات روا نشناسی محقق یک سری آزمو نهای از پیش تعیین
شده ومرتبط با موضوع را بر روی آزمودن یها اجرا م یکند، ودر واقع به دنبال توصیف پدید ههاس ��ت، لذا
روش انجام این پژوهش، توصیفی- تحلیلی م یباشد. بر اساس روش نمون هبرداری در دسترس و ملا کهای
تش ��خیصی، یک نفر مبتلا، ضربه روانی پس از س ��انحه ناشی از تصادف با وسایط نقلیه، انتخاب شدند و
توسط ابزار پرس شنام ه طر حوار ههای سازش نایافته اولیه یانگ، ویرایش دوم سیاهه افسردگی بک و IES-R
در قالب طرح پیش، پس و پیگیری پس از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نش ��ان داد که طر حواره
درمانی، موجب کاهش معنادار علایم بالینی افسردگی و نیز طر حوار ههای سازش نایافته اولیه در این بیماران
شد و ب هعلاوه این نتایج در یک نوبت پیگیری 2 ماهه دوام مناسبی داشت. افسردگی و ضربه روانی پس از
سانحه ناشی از تصادف با وسایط نقلیه کاهش مناسبی یافته بود. یافت ههای مطالعه حاضر تلویحات پیشگیرانه،
تشخیصی، بالینی، پژوهشی و آموزشی فراوانی در اختلال ضربه روانی پس از سانحه دارد.

کلیدواژه‌ها