بررسی ارتباط بین احتمال رخداد تصادفات جاده ای و پدیده یخبندان در جاده های اصلی استان سمنان

نویسندگان

چکیده

مسئله اصلی این پژوهش ، بررسی ارتباط بین احتمال رخداد تصادفات جاده ای و پدیده یخبندان
در جاده های اصلی اس ��تان س ��منان است، که با هدف شناسایی جاده های مواصلاتی استان سمنان و
تأثیر پدیده اقلیمی یخبندان در رویداد سوانح جاده ای و تعیین نقاط مخاطره آمیز بر اساس آمار زمین
مرجع در شبکه س ��امانه اطلاعات جغرافیایی و ارائه راهکارهای مدیریتی در راس ��تای کاهش آن و با
روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بر پایه داده های آماری سازمان هواشناسی استان سمنان در طی یک
دوره 15 س ��اله ، انجام شده اس ��ت. نتایج تحلیل عناصر اقلیمی در محورهای مورد مطالعه مشخص
کردن توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه یخبندان اس ��ت. آغاز یخبندان در محورهای کوهستانی و
کوهپایه ای اس ��تان سمنان اواخر آبان ماه و زمان خاتمه یخبندان،اواخر فروردین ماه و در محورهای
دشتی و بیابانی استان سمنان از اواخر آذر تا اواخر اسفند می باشد.

کلیدواژه‌ها