تع یین تأثیر آموزش های جاری بخش حمل ونقل جاده ای بر کاهش تصادفات و تخلفات

نویسندگان

چکیده

گسترش فوق العاده تخلفات رانندگی و تبعات زیان بار ناشی از آن نیز باعث شده است که این
موضوع به عنوان کیی از مهم ترین مس ��ائل اجتماعی کش ��ور مورد توجه قرار گیرد. از طرفی انواع
خودرو به دلیل نقش ��ی که در تس ��هیل ارتباط میان انس ��ان ها دارند، جزئی جدانشدنی و ضروری در
زندگی بشر بوده و تصور زندگی بدون آن نیز دشوار است. بنابراین نهادینه کردن فرهنگ یا راه های
درست استفاده کردن از وسایل نقلیه و نیز آموزش های گس ��ترده در این رابطه در کش ��ورمان بسیار
مهم و ضروری به نظر می رسد. نظر به اینکه انسان قابل آموزش و تربیت است و با آموزش قواعد
و مق ��ررات صحیح تراف کیی می توان از بروز تصادف ��ات و تلفات ناشی از آن جلوگیری کرد. هدف
اصل ��ی این پژوهش تبیی ��ن تأثیر آموز شهای جاری بخش حمل و نقل جاده ای بر کاهش تصادفات
و تلف ��ات در بی ��ن رانندگان بخش کالا پایانه بار اراک است. این پژوهش از نظر رو شهای گردآوری
داد هه ��ای توصیف ��ی تبیینی از نوع پیمایش است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن 83 نفر از رانندگان
خودروه ��ای سنگینی که آموزش های ارائه ش ��ده از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان مرکزی را گذرانیده اند به عنوان نمونه آماری، به روش میدانی، از طریق پرس شنامه ساختاریافته
به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. نتایج این تحقیق نش ��ان م یدهد که احساس نیاز به آموزش بر
آموزش ادراک شده تأثیر مثبت دارد و این به نوبه خود بر کاهش حوادث رانندگی و نیز کاهش میزان
تخلف ��ات اثرگذار است. نتایج همچنین بیانگر این است که انتظار از دوره آموزش بر آموزش ادراک
شده تأثیر مثبتی ندارد.

کلیدواژه‌ها