تأثیر اقدامات پدافند غیر عامل بر مدیریت ترافیک

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق آن است که میزان تأثیر اقدامات و ملاحظات پدافند غی رعامل را بر عملیات و
مدیریت ترافیک شناسایی کن د. این تحقیق با هدف تبیین و تحلیل مفاهیم تهدی د، بحران و پدافند غی رعامل
و بررسی میزان تأثیر اقدامات پدافند غی رعامل در زمان مدیریت بحران شهر تهران با طرح یک سؤال اصلی
تحت عنوان « آیا اقدامات پدافند غی رعامل بر مدیریت ترافیک و عملیات تخلیۀ جمعیت در زمان بحران
تأثیر دارد؟ » تدوین شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرس شنامه
است؛ از نظر روش نیز رویکرد توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی ملاک عمل قرار گرفته است؛ جامعۀ
مورد نظر، کلیۀ مدیرا ن، کارشناسان و افسران مجموعۀ راهور تهران بزرگ م یباشند؛ حجم نمونه با استفاده از
فرمول کوکران براساس روش نمون هگیری تصادفی ساده تعیین شده است. نتایج این پژوهش نشان م یدهد
که مقیاس بهینۀ استقرار جمعیت و فعالیت در فضا، پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدها،
مکا نیابی استقرار عملکردها و مدیریت بحران دفاعی در صحن هها بر عملیات تخلیۀ جمعیت در زمان وقوع
بحران در کلا نشهر تهران بزرگ و مدیریت ترافیک است.

کلیدواژه‌ها