عوامل مؤثر بر افزایش فرهنگ ایمنی جاد های ایران

نویسندگان

چکیده

آمار بالای متوفیات ناش ��ی از تصادفات جاد های در ایران و خس ��ارات مالی و اقتصادی ناشی از آن
کیی از مسائل مهم جامعه است که ضرورت یافتن راه حل برای آن را اجتناب ناپذیر م یسازد. ازآنجایی
که رفتارها ناشی از نگر شها و مفروضات افراد است که ریشه در هنجارها و باورهای تک تک اعضای
جامعه دارد، م یتوان با فرهن گسازی در راستای تقویت رعایت قوانین و نهادینه شدن فرهنگ ایمنی یا همان
تقدم بخشیدن به ایمنی موجب اصلاح رفتارها و کاهش مشکلات تراف کیی و حوادث شد. هدف اصلی
شناخت عوامل تأثیرگذار بر ایمنی و افزایش فرهنگ آن است تا بتوان در نهایت رفتار تراف کیی صحیح را
تقویت نمود.در این مقاله دو بعد آموزش و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و شاخ صهای هر کی
مورد بحث قرار گرفته و اولویت بندی شدند. بر اساس مطالعات تطبیقی و راهکارهای استفاده شده توسط
کشورهای موفق در این زمینه و عوامل تأثیرگذار برگرفته شده از مطالعات نظری مدل مورد نظر استخراج
شد و با تش یکل پانل دلفی در سه دور متوال ی، ابعا د، مؤلف هها و شاخ صهای مورد نیاز مشخص و ضرایب
اهمیت آنها با استفاده از روش فریدمن تع یین گردید. اعضای پانل متخصصان و خبرگان در حوزه ایمنی
جاد های ایران م یباشند. نتایج پژوهش نشان م یدهد که با تقویت هر کی از شاخ صها م یتوان در ارتقای
فرهنگ ایمنی تأثیر گذاشت از ویژگ یهای این مدل قابلیت انعطا فپذیری در شرایط مختلف و در نهایت
ارتقای فرهنگ ایمنی است.

کلیدواژه‌ها