بررسی تأثیر ارتقای سطح سواد بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران

نویسندگان

چکیده

با توجه به ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ب هعنوان یکی از عوامل بسیار
مؤثر در رانندگی ایمن و مطمئن و کاهش تصادفات و همچنین بنابر به اهمیت افزایش س ��طح سواد
و آموزش مردم در یادگیری س ��ری عتر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، هدف پژوهش حاضر،
بررس ��ی تأثیرگذاری ارتقای سطح س ��واد بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران است. برای
تحلیل موضوع، از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده و داد ههای به کار برده شده در پژوهش
حاضر، از نوع داد ههای س ��ری زمانی س ��الانه م یباشد. بر اساس نتایج به دس ��ت آمده از این روش،
اثرگذاری ضریب متغیر نرخ با س ��وادی در کش ��ور بر اس ��اس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر
آماری نیز معن یدار م یباش ��د. طوری که یک درصد افزایش در نرخ باسوادی در کشور باعث کاهش
3/42 درصد در میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی م یشود.

کلیدواژه‌ها