بررسی اثر زایگارنیک برزمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهی نامه رانندگی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررس ��ی تأثیر اثرزایگارنیک بر میزان توجه و زمان واکنش بوده اس ��ت. به این
منظورازبین هنرجویان متقاضی دریافت گواه ینامه رانندگی در س ��ال 90 شهرستان همدان ) 455 نفر( به
صورت تصادفی ساده تعداد 40 نفر) 20 زن و 20 مرد( انتخاب شدند و در یک طرح آزمایشی )پس آزمون
با گروه کنترل( به وسیله آزمون استروپ مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر زایگارنیک، میزان
توجه را کاهش و زمان واکنش را افزایش م یدهد و در خصوص عامل تعدیل کننده جنس ��یت در زمان
واکنش، بر خلاف پی شبین یها تفاوتی بین دو جنس مش ��اهده نشد. تأثیر این عامل در میزان توجه در دو
جنس متفاوت است؛ یعنی اثر زایگارنیک در میزان توجه مردان بیش از زنان اختلال ایجاد م یکند؛ بنابراین
م یتوان گفت که اثر زایگارنیک با تأثیر منفی بر زمان واکنش و میزان توجه )ب هویژه در مردان( می تواند یکی
از عوامل تأثیر گذار در حوادث رانندگی باشد .

کلیدواژه‌ها