تعیین تأثیر مؤلفه های خطای رانندگی در شدت تصادفات

نویسندگان

چکیده

سالانه از هر 5285 انسان، یک نفر در تصادفات رانندگی کشته و از هر 127 نفر یک نفر دچار
مصدومیت م یش ��ود. در ایران این ش ��اخص ها به ترتیب برابر 2539 و 253 نفر است. به طوری که
حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دس ��ت رفته در ایران اس ��ت و 60 درصد
از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلق دارد. این درحالی است که نرخ جهانی
آن 25 درصداست. هدف این پژوهش بررسی و تعیین میزان تأثیرگذاری مؤلف ههای خطای رانندگی
در ش ��دت تصادفات بر اس ��اس فرم کام 114 است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ
رو شهای گردآوری داده های توصیفی تحلیلی اس ��ت. جامعۀ آماری این پژوهش کلیه کروکی های
تصادفات جاد های ایران در س ��ال 1385 اس ��ت. نتایج این تحقیق نشان م یدهد که عدم مهارت در
رانندگی، عدم توانایی در کنترل وس ی��له نقلیه، س ��رعت، سبقت و انحراف به چپ با احتمال بالایی
باعث مرگ راننده م یش ��وند. همچنین احتمال مرگ راننده ای که به علت تجاوز از س ��رعت مقرره
تصادف کرده است 33 / 2 برابر راننده ای است که به سایر دلایل تصادف کرده است.

کلیدواژه‌ها