بررسی وضعیت ایمنی در را ههای روستایی و تأثیر آن بر تصادفات

نویسندگان

چکیده

بخش عمد های از را ههای کشور در زمره را ههای روستایی ب هشمار م یروند. در سا لهای اخیر تصادفات
را ههای روستایی ر وبه افزایش بوده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ایمنی تراف کی
در را ههای روستایی و تأثیر آن بر تصادفات م یباشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش
گردآوری داد هها از روش تر یکبی توصیفی از نوع پیمایشی برای دریافت اطلاعات کارشناسان پلیس راه و
راهداری و اسنادی به منظور تحلیل وضعیت موجود تصادفات با استفاده از آمار و ارقام موجود بوده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کل ۀی کارشناسان پلیس راه و راهداری شهرستان قاینات تش یکل م یدهند که
به دلیل محدود بودن آن به صورت تمام شمار کل ۀی اعضای جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این
پژوهش نشان م یدهد که علائم عمودی و افقی ) 6/ 86 درصد(، شان هراه ) 4/ 37 درصد( و پی چها و قو سها
) 45/5 درصد( در را ههای روستایی به میزان قابل توجه و معن اداری بر تصادفات تأثیر دارد. اما عرض را ههای
روستایی در مدت زمان مورد مطالعه در را ههای روستایی شهرستان قاینات بر تصادفات تأثیر نداشته است و
بیشترین تصادفات در فاصله کمتر از 5 یکلومتر به نزد کیترین منطقه مسکونی رخ داده است.

کلیدواژه‌ها