ارتباط بین اجزای آمادگی جسمانی کارکنان پلیس راهور با نیم رخ حالات خلقی

نویسندگان

چکیده

یکی از جنب ههای مهم رفتاری که به فعالی تهای بدنی بسیار حساس است خلق و خوی افراد م یباشد. از
آنجایی که آمادگی جسمانی م یتواند ارتباط بسزایی در هریک از فعالیت های حالات خلقی داشته باشد و
کارکنان صف پلیس راهنمایی و رانندگی ب هدلیل تنوع جمعیتی دارای خلق و خوهای متفاوت بوده و همچنین
به دلیل نوع فعالیت و کار روزمره که ارتباط مستقیم و رودررو با مردمی است که دارای خلق و خوهای متفاوتی
م یباشند این تحقیق م یتواند رابطه بین این دو عامل فیزیولوژیک و روا نشناختی را مورد بررسی قرار دهد
و در هدفمند کردن رفتار اجتماعی پلیس راهور مؤثر باشد تا درنهایت خدمت رسانی مطلوب به مردم انجام
پذیرد. هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین اجزای آمادگی جسمانی با نیم رخ حالات خلقی کارکنان صف
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شناخت عوامل مؤثر بر آن است. روش این پژوهش توصیفی،ا ز نوع
همبستگی است و جامعه آماری آن را کارکنان راهور تهران بزرگ تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری
تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار گرد آوری اطلاعات این پژوهش پرسش نامه
و آزمون عملی جسمانی است. نتایج این پژوهش نشان داد که قدرت، استقامت و انعطاف پذیری عضلانی
کارکنان صف پلیس راهنمایی و رانندگی در خلق و خوی آنها در تعامل با همکاران و مردم نقش مؤثر دارد؛
یعنی هر چه قدرت،ا ستقامت وا نعطاف پذیری عضلانی کارکنان صف پلیس راهنمایی و رانندگیب یشتر شود،
نقش تنش و اضطراب، خشم، خستگی و بی حالی در اختلالات خلقی کارکنان کمتر می شود.

کلیدواژه‌ها