بررسی میزان اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با مدل بارهای الکتریکی

نویسندگان

چکیده

این مقاله از مدل خرد بارهای الکتریکی برای توصیف رفتار حرکتی رانندگان با درنظر گرفتن
قواعد راهنمایی و رانندگی در قسمت اصلی آزادراه استفاده شده است. توجه یا عدم توجه به قانون
رعایت فاصله ایمن با وسیله نقلیۀ جلویی هدف اصلی این تحقیق است. براساس مدل ذکر شده
موقعی تهای مکانی رفتار تعقیب و تغییر خط وسایل نقلیه تعیین شده است. با مقایسه موقعیت
وسایل نقلیه در شرایط واقعی با مقادیر متناطر آنها در محیط شبی هسازی، میزان مطابقت مدل با رفتار
حرکتی رانندگان در شرایط واقعی تعیین شده است. در تحقیق مزبور از یک نر مافزار شبی هساز خرد
ترافیک برای شبی هسازی مدل استفاده شده است. مراحل انجام تحقیق به ترتیب فرموله کردن، کالیبره
کردن، اجرا در محیط نر مافزار، ارزیابی و تحلیل خروجی مدل است. در این پژوهش از داد ههای
تحقیقات گذش ��ته، برداشت ش ��ده از آزادراه تهران-کرج استفاده شده است. نتایج خروجی مدل
بارهای الکتریکی در حالت عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی برای همین داد هها با شرایط
واقعی تطابق دارد. در نهایت از مقایسه نتایج ب هدست آمده از شبی هسازی بر اساس رعایت قانون با
داد ههای شرایط واقعی اعتبار مدل EM1 برای محاسبه سرعت متوسط و تعداد تغ ییر خط وسایل
نقلیه رد شده است. ارزیابی این مدل در سطح کلان نشان داد که رفتار رانندگان با قوانین آ یین نامه
راهنمایی و رانندگی هماهنگ نیست.