سبک زندگی فرهنگی رانندگان؛ ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها

نویسندگان

چکیده

امروزه شهرها مهم ترین خاستگاه زیستی انسا نها هستند و با پدیده هایی مدرن نظیر آلودگی
هوا،ترافیک، رانندگی پرخطر و تصادف مواجه اند که ناش ��ی از ورود به دنیای مدرن اس ��ت.
رانندگ ��ی ک ��ردن و خطر تصادف احتمالی آن را باید در بافت زندگی افراد جس ��ت وجو کرد.
رفتارهای ��ی ک ��ه فرد در زمینه ی رانندگی نظیر ویراژ دادن، س ��بقت گرفتن،عبور از چراغ قرمز،
نبس ��تن کمربند ایمنی و .... انجام می دهد، برخاس ��ته از موقعیت های ساختاری و انتخا بهای
فردی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت سبک زندگی فرهنگی رانندگان
در رفتار ترافیکی رانندگان درو نش ��هری تبریز اس ��ت. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی
از نوع پیمایش ��ی اس ��ت و جامعه آماری این پژوهش را کلیهء رانندگان درون ش ��هری تبریز
تشکیل م یدهند که به روش نمونه گیری طبق های تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار
گردآوری این پرس �� شنامه م یباش ��د. نتایج نشان م یدهد که بین سرمایه فرهنگی و اشتبا ههای
بی توجهی، اش ��تباه های خطرناک، تخلفات خطرناک و س ��بک زندگ ��ی و رفتارهای ترافیکی،
رابط هی معنا داری وجود دارد و از بین ویژگی های فردی، جنس ��یت، س ��طح تحصیلات و نوع
خودروی رانندگان نیز بر رفتارهای ترافیکی تأثیر گذار است.