شناسایی و اولوی تبندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر بر ارتقای کارآیی کارکنان

نویسندگان

چکیده

موفقیت هر سازمانی در گروی معطوف کردن کانون توجه آن سازمان بر استعدادهای منحصر به
فرد کارکنان آن و تبدیل صحیح این استعدادها به عملکردی پایدار نهفته است. تأثیر عوامل مدیریت
منابع انسانی بر کارآیی کارکنان از اهمیت فزآینده ای برخوردار است، با شناسایی این عوامل و بهبود
و تقویت آنها می توان شاهد رشد و پیشرفت روز افزون سازما نها بود مقاله حاضر برآن است تا
عوامل مدیریت منابع انسانی مؤثر برارتقای کارآیی کارکنان در ستاد پلیس راهنمایی و رانندگی را
بررسی کند. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر رو شهای گردآوردی داد هها توصیفی از
نوع پیمایشی است. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه کارکنان ستادی پلیس راهنمایی و رانندگی
تشکیل می دهند که بر اساس جدول مورگان تعداد 120 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی
انتخاب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان م یدهند که مؤلفه مشارکت دادن کارکنان
در تصمی مگیر یهای سازمانی بیشترین و ارزیابی عملکرد مناسب کارکنان ستادی کمترین تأثیر در
کارآیی کارکنان ستادی پلیس راهنمایی و رانندگی دارند.