بررسی علل تصادفات در بزرگرا هها

نویسندگان

چکیده

تصادفات ترافیکی در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح
است که همه ساله جان تعداد زیادی از مردم را گرفته و هزین ههای اقتصادی بزرگی را به جامعه
وارد می کند. در کشور ما نیز این موضوع به مشکلی بزرگ و مهم تبدیل شده است؛ به گون های که
ایران به لحاظ تصاد فها و سوانح جاد های و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین
موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن معرفی شده است. با توجه به این که بزرگرا ههای شهری
سهم بسزایی از تردد و سفرهای شهری را به خود اختصاص م یدهند، بنابراین در این تحقیق علل
تصادفات بزرگرا ههای شهر اصفهان در سا لهای 88 و 89 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف
اصلی پژوهش حاضر شناسایی علل تصادفات در بزرگرا ههای درون شهری اصفهان است و هدف
دیگر آن تع یین سهم هر یک از عوامل مؤثر در بروز تصادفات در بزرگرا هها، تحلیل توزیع و پراکنش
فضایی تصادفات رخ داده در بزرگرا ههای مورد مطالعه و ارائه راهکارهایی برای کاهش عوامل تأثیر
گذار در بروز تصادفات است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -
تحلیلی از نوع پیمایشی بوده که در قالب تحلی لهای همبستگی و خی دو و تحلیل فضایی با استفاده
از سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( به انجام رسیده است. نتایج این تحقیق نشان م یدهد که بیش
ترین دلایل تصادف در بزرگرا ههای درون شهری اصفهان، عدم توجه به جلو) 6/ 14 درصد(، عدم
رعایت حق تقدم ) 2/ 12 درصد( و عدم رعایت فاصله طولی ) 9 درصد( است. در این میان سبقت
و سرعت غیر مجاز بیشترین تصادفات فوتی در بزرگرا هها را به خود اختصاص داد هاند.