پیامدهای روا نشناختی سوانح رانندگی منجر به مرگ در خانوادۀ قربانیان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای روا نشناختی سوانح رانندگی منجر به مرگ در بین اعضای خانوادۀ قربانیان صورت گرفت. روش پژوهش کیفی و از الگوی نظریه زمین های استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را خانواد ههای تهرانی تشکیل م یدهند که در سال 1391 و دو ماهۀ اول سال 1392 عضوی از خانواده را بر اثر سوانح رانندگی از دست داد هاند. ابزار اصلی پژوهش مصاحبۀ عمیق نیمه ساخت یافته با سؤال های باز پاسخ است که بر اساس محورهای پن جگانۀ DSM IV طرح شده است. پس از جلب رضایت و همکاری داد ههای حاصل از تجربیات 23 نفر از اعضای خانوادۀ این قربانیان در غالب مصاحب های 20 الی 60 دقیق های، جم عآوری، ضبط، بازنویسی و بر اساس تحلیل درون مای های مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندۀ بروز نشا نگان افسردگی، انواع حالات اضطرابی، PTSD ، ASD ، اختلالات سازگاری، فوبی مرگ، ترس از مسافرت و رانندگی، نشانه های سوگ عارضه دار بود. همچنین خانواده های قربانیان سطح بالایی از مشکلات اقتصادی، مسائل شغلی، ضعف در وظایف و تعاملات اجتماعی، مشکل در تعاملات بین اعضای خانواده و در کل کاهش محسوس در کیفیت کلی زندگی را گزارش دادند.

کلیدواژه‌ها