ارزیابی تصادفات جاده ای درشرایط مختلف جوی درجاده های اصلی استان سمنان

نویسندگان

چکیده

عوامل متعددی در بروز تصادفات جاده ای نقش داشته است. از جمله این عوامل طبیعی که ایمنی حمل و نقل جاده ها را تحت تأثیر قرار م یدهد می توان به عناصراقلیمی و شرایط مختلف جوی همچون شرایط آفتابی، بارانی، یخبندان، طوفانی و برفی اشاره کرد. از این رو نتایج این پژوهش نشان م یدهد که هوای صاف و آفتابی عامل اصلی شدت تصادف رخ داده در محورهای اصلی استان سمنان است. همچنین دمای شدید نقش مهمی در خستگی رانندگان دارد و عامل عمدۀ واژگونی خودروهاست. مسیر سمنان تا گرمسار و شاهرود تا سبزوار و دامغان تا سمنان از مسیرهای اصلی واژگونی خودروها در استان و کشور است. هدف اصلی تحقیق شناخت جاد ههای مواصلاتی استان تأثیر پدید ههای اقلیمی وعوامل انسانی در رویداد سوانح جاده ای وتعیین نقاط مخاطره آمیز از طریق سامانه اطلاعات جغرافیایی وارایه راهکارهای مدیریتی در راستای کاهش آن است. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رو شها گردآوری داد هها توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از داده های آماری سازمان هواشناسی استان سمنان در طی یک دوره 15 ساله ت‍هیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها