بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی

نویسندگان

چکیده

تخلف رانندگی ضایعه ای است که سالانه خسارات زیادی برای جوامع مختلف و در سطح وسیع تر برای جامعه جهانی به بار می آورد. هدف این پژوهش بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی در شهر یاسوج است. این پژوهش در سال1392 ، به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری کلیه شهروندان 60 - 18 ساله هستند که دارای گواهینامه رانندگی بوده و طی بازه زمانی دوماه قبل از انجام پژوهش در سطح شهر یاسوج رانندگی کرده اند . در مجموع 367 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . نتایج این پژوهش نشان داد که نرخ تخلف ترافیکی در بین رانندگان بسیار بالاست. همچنین رابطه معنادار و معکوسی بین سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی، وجود دارد. بنابراین با افزایش میزان سرمایه اجتماعی در بین رانندگان، تخلف رانندگی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها