بررسی تأثیر انیمیشن های ترافیکی در ارتقای اخلاق ترافیکی دانش آموزان

نویسندگان

چکیده

یکی از تأثیرات مهم رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن در حوزه های گوناگون از فرهنگسازی و آموزش گرفته تا اطلاع رسانی و ارتقای دانش است. همچنین یکی از حوزه های مهم حضور رسانه ها در زندگی روزمره، ترافیک و حمل و نقل است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تماشای انیمیشن های ترافیکی بر ارتقای اخلاق ترافیکی دانش آموزان است .روش تحقیق این تحقیق علّی- مقایسه ای و از نوع شبه آزمایشی است. بر این مبنا اندازه هایی از حداقل دو گروه)دانش آموزانی که انیمیشن های رایانه ای راهنمایی و رانندگی را ندیده اند )به عنوان گروه شاهد( و دانش آموزانی که انیمیشن های رایانه ای راهنمایی و رانندگی را دیده اند )به عنوان گروه آزمون ( در دو مقطع زمانی گردآوری و میزان تفاوت دو گروه را در مورد اخلاق ترافیکی مقایسه شده اند ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسش نامه است. نتایج این تحقیق نشان م یدهد که تماشای انیمیشن های ترافیکی نه فقط بر میزان آگاهی و اطلاعات ترافیکی نمونه های مورد بررسی، که بر میزان تمایل آنها به اجرای قوانین ترافیکی؛ مشارکت با پلیس و بالاخره کاهش تخلفات از سوی والدین مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها