ارائۀ مدل پیش بینی شدت جراحت ناشی از تصادفات موتورسواران در را ههای برو نشهری

نویسندگان

چکیده

امروزه تصادفات جاده‌ای بخش قابل توجهی از هزینه‌های خارجی که تردد وسایل نقلیه موتوری به جوامع وارد می‌سازند، را تشکیل می‌دهند. در این بین موتورسواران، به این علت که در حین تصادف فاقد پوشش خارجی‌اند، در مقایسه با رانندگان و سرنشینان خودروها بیش‌تر در معرض آسیب قرار دارند. یافتن اثرگذارترین عوامل بر شدت جراحت ناشی از تصادفات موتورسواران می‌تواند زمینه‌ساز کاهش خسارات و تلفات ناشی از این تصادفات باشد. این تحقیق عوامل موثر بر جرحی یا فوتی بودن تصادفات موتورسواران در راه‌های برون‌شهری استان تهران طی سال‌های 1388 تا 1390با استفاده از مدل لوجیت دوتایی مورد تحلیل قرار گرفت.متغیرهای بررسی‌شده در این مدل شامل ویژگی‌هایی نظیر مشخصاتموتورسوار، زمان وقوع تصادف، وسیله نقلیه مواجه شونده با موتورسیکلت، مقصر بودن موتورسوار، فاصله از نزدیک‌ترین پاسگاه، علت تامه ثبت‌شده در صحنه تصادف، تعداد وسایل درگیر در تصادف و انحراف به چپ موتورسیکلت می‌شوند.نتایج نشان می‌دهند، ثبت انحراف به چپ به عنوان علت تامه، وقوع شب هنگام تصادف در منطقه البرز، وقوع تصادف بین دو موتورسیکلت و وزن خودرو مواجه شده با موتورسیکلت در سطح معناداری قابل قبولی (1/0>P-value) مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شدت جراحت موتورسواران در راه‌های برون‌شهری اند. در انتها با توجه به سیاست پذیر بودن متغیرهای مورد بررسی در مدل ساخته‌شده، پیشنهاد‌هایی به‌منظور ارتقای ایمنی موتورسواران در راه‌های برون‌شهری استان تهران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها