عوامل روان شناختی مؤثر بر تصادفات رانندگی

نویسنده

چکیده

تصادفات جاد ه ای از جدیدترین عوامل مرگ ومیر انسان ها محسوب شده و هزین ههای زیادی را
به جوامع تحمیل می کند. هدف این تحقیق بررسی عوامل روان شناختی مؤثر بر تصادفات رانندگی
در قالب یک مدل بود. به منظور دستیابی به این هدف با روش توصیفی از نوع پس رویدادی از
کل رانندگان سواری چهار چرخ تعداد 409 نفر راننده به صورت تصادفی انتخاب شدند. از این
نمونه تعداد 208 نفر از رانندگان حداقل یک بار تصادف کرده بودند و 201 نفر دیگر از رانندگانی که
3 سال یا بیشتر تصادف نداشتند. این گروه با آزمون های سنجش دقت یوناردل، پرسش نامه ویژگی ها
ی شخصیتی مربوط به رانندگی، آزمون سنجش زمان واکنش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد
که متغیر های سن، تعداد جریمه، دقت عادی، حواس پرتی، خویشتن داری پیش بینی کننده مناسبی
برای عامل تصادف هستند.مدل و ضرایب به دست آمده نشان می دهد که هرچه سن راننده بالاتر،
تعداد جریمه اش کمتر، دقت عادی اوپایین تر و حواس پرتی اش زیادتر و خویشتن داری او کمتر
باشد احتمال رخداد تصادف بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها