بررسی رابطة بلندمدت بین تصادفات جاد ه ای و عوامل مؤثر بر آن

نویسندگان

استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بلندمدت بین تصادفات جاد های و عوامل مؤثر بر آن در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش، علی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده و روش جمع آوری اطلاعات نیز از نوع کتابخان های و آمار و اطلاعات مربوط به متغیرهای ب هکار برده شده در پژوهش نیز از مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. همچنین ابزار مورد استفاده این پژوهش، اقتصاد سنجی است. بر این اساس برای برآورد رابطة بلندمدت بین تصادفات جاد های و عوامل مؤثر بر آن، از تکنیک ه مانباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معن ادار م یباشند. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از برقرار بودن فرضیة کوزنتس و به عبارتی وجود رابطة U معکوس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و تصادفات جاد های بوده و یافت ههای دیگر پژوهش نیز دلالت بر وجود تأثیر مثبت و معن ادار تعداد وسایل نقلیة موتوری سرانه و تعداد مسافر جابجا شده از طریق حمل و نقل جاد های بر تصادفات جاد های دارد. نتایج بر اساس ضریب جملة تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که در هر دوره)هر فصل( 27 / 0 از عدم تعادل کوتا همدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود..

کلیدواژه‌ها