نقش عوامل ساختاری- مکانی در وقوع تصادفات رانندگی

نویسندگان

چکیده

صنعت حمل و نقل کشور به اعتراف آمار و ارقام، رکورد دار تصادفات رانندگی در سطح جهان است. تصادفات ترافیکی از عوامل مهم مرگ ومیر و صدمات شدید جانی ومالی بوده و پیامدهای سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل ساختاری- مکانی در وقوع تصادفات رانندگی در محدوده جغرافیایی شهر زنجان می باشد. در این پژوهش آمار تصادفات رانندگی سال 1390 که در محدوده قانونی شهر زنجان به وقوع پیوسته به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش به لحاظ نوع کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. داده ها و اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه و برداشت میدانی جمع آوری و بوسیله نرم افزار Excel و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فصول گرم سال، نرخ تصادفات رانندگی افزایش یافته، همچنین درصد تصادفات درون شهری در محدوده مورد مطالعه در 6 ماهه اول سال با 43 / 58 درصد بیش از 6 ماهه دوم سال است. با عنایت به پارامتر سنی آمار تصادفات جاده ای، اهتمام بیشتر به امور فرهنگی، تشدید کنترل انتظامی و توسعه و بهبود و اصلاح شرایط هندسی و فیزیکی جاده ها می تواند نقش مؤثری را در کاهش تصادفات رانندگی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها