تأثیر عوامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی

نویسندگان

چکیده

تصادفات یکی از بزر گترین مشکلات سلامتی عمومی در جهان است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی و سنجش عوامل انسانی از بعد شخصیتی ، رفتاری و جنسیتی در وقوع تصادفات و راهکارهای اساسی کاهش آن در شهر تهران است.این پژوهش ازنظرهدف کاربردی وازنظرروش گردآوری داده های توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل متخلفان و شاکیان سوانح رانندگی شهر تهران بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای حجم نمونه 390 نفردرنظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها بر پرسش نامه محقق ساخته می باشد زیرا بالاترین ضریب مسیر را داشته است) 0.661 (. دومین و سومین رتبه را در تأثیرگذاری، ویژگی های رفتاری و سپس عامل جنسیت به خود اختصاص داده اند. نتایج این پژوهش نشان داد که از بین سه عامل مؤثر در وقوع تصادفات رانندگی، عامل ویژگی های شخصیتی بیشترین تأثیر را دارد )ضریب مسیر 661 / 0(.

کلیدواژه‌ها