تبیین عوامل مؤثر بر کج‌رفتاری موتورسواران بر مبنای رویکرد انحراف رفتاری مطالعه موردی موتورسواران شهرستان کاشان در سال 1393

نویسندگان

عضو هیأت علمی

چکیده

کج‌رفتاری موتورسواران از جمله عوامل افزایش حوادث خیابانی و جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از آن می‌باشد، علیرغم جدی بودن این مسئله در حوزه جامعه‌شناسی تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. در حالی که برای تغییر رفتارهای نامناسب و مخاطره‌آمیز لازم است عوامل آن را شناسایی نمود. در این پژوهش رانندگی با موتورسیکلت یک فعل اجتماعی در نظر گرفته شده و برای تبیین کج‌رفتاری موتورسواران از چارچوب تئوریکی انحراف رفتاری استفاده شده است.
این پژوهش از نوع تحقیق کیفی بوده و در آن از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع استفاده شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاری و بدون ساختار با 15 موتورسوار به دست آمده و تا رسیدن به اشباع داده‌ها ادامه یافته است. همچنین، نتایج تحقیق به روش تحلیل محتوایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق با توجه به عوامل مورد تأکید رویکرد انحراف رفتاری در 4 مضمون شامل عدم کنترل اجتماعی (کنترل رسمی و خودتنظیمی)، فرصت‌های افزایش یافته برای آموزش شیوه‌های کج‌‌رفتاری، دسترسی به شیوه-های نابهنجار تخلیه هیجان و نیاز به تأیید اجتماعی، فشار و الگوی نقش انحرافی استخراج گردیده است. در مجموع نتایج تحقیق، هر یک از موارد فوق را به عنوان دلایل اساسی بروز کج‌رفتاری موتورسواران مورد تأیید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها