تبیین عوامل مؤثر بر کج رفتاری موتورسواران بر مبنای رویکرد انحراف رفتاری

نویسندگان

چکیده

کجرفتاری موتورسواران از جمله عوامل افزایش حوادث خیابانی و جادهای و آسیبهای ناشی از آن است،
علی رغم جدی بودن این مسئله در حوزه جامعهشناسی تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته است .
در حالی که برای تغییر رفتارهای نامناسب و مخاطرهآمیز لازم است عوامل آن را شناسایی کرد . در این
پژوهش رانندگی با موتورسیکلت یک فعل اجتماعی در نظر گرف ته شده و برای تبیین کج رفتاری
موتورسواران از چارچوب تئوریکی انحراف رفتاری استفاده شده است.این پژوهش از نوع تحقیق کیفی
بوده و در آن از نمونهگیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع استفاده شده است. دادهها از طریق مصاحبه نیمه
ساختاری و بدون ساختار با 15 موتورسوار به دست آمده و تا رسیدن به اشباع نظری دادهها ادامه یافته است.
یافتههای تحقیق با توجه به عوامل مورد تأکید رویکرد انحراف رفتاری در 4 مضمون شامل عدم کنترل
اجتماعی (کنترل رسمی و خودتنظیمی)، فرصتهای افزایش یافته برای آموزش شیوه های کج رفتاری،
دسترسی به شیوههای نابهنجار تخلیه هیجان و نیاز به تأیید اجتماعی، فشار و الگوی نقش انحرافی استخراج
شده است. در مجموع نتایج تحقیق، هر یک از موارد فوق را به عنوان دلایل اساسی بروز کج رفتاری
موتورسواران مورد تأیید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها