سنجش کیفیت خدمات آموزشی در آموزشگاه های رانندگی

نویسندگان

چکیده

امروزه بحث رضایت مندی به عنوان یکی از موضوعات مهم موردمطالعه در کشورهای مختلف محسوب
می شود. رضایت مندی کارآموزان از خدمات ارائه شده در آموزشگاه های رانندگی، باعث افزایش اثربخشی
و کارایی آموزش های رانندگی می شود. ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا با به کارگیری مدل
سروکوال به شناسایی وضع موجود و مطلوب کیفی ت خدمات آموزشی ارائه شده در آموزشگاه های
رانندگی شهر تهران می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش های کمی گردآوری
داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه این پژوهش را کلیه داوطلبان پذیرفته شده در امتحان آموزش های
رانندگی در آموزشگاه های رانندگس شرق تهران تشکیل می دهند، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده
تعداد 240 نفر انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این پژوهش از ابزار پرسش نامه استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که از بین ابعاد پنج گانه، بعد پاسخگویی با کسب بیشترین امتیاز در رده اول قرار
دارد. ابعاد ملموس بودن، تضمین، همدلی و قابلیت اطمینان نیز به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار دارند.
همچنین یافته های پژوهش در بخش انتظارات نشان داد که بعد پاسخگویی با کسب بیشترین امتیاز در رده
اول قرار دارد و بعدهای ملموس بودن، همدلی، تضمین و قابلیت اطمینان در رده های بعدی قرار میگیرند.

کلیدواژه‌ها