"بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی در بین کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ارومیه"

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی است. بدین منظور تعداد100 نفر به عنوان نمونه از جامعه آماری مورد مطالعه( کلیه کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ارومیه) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی نئو( NEO-FFI ) و پرسشنامه تعهد سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS از آزمون رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شد. آزمون فرضیه ها نشان داد که: 1- بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 2- بین ابعاد شخصیتی برون گرایی، تجربه پذیری، وظیفه شناسی و همسان سازی با تعهد سازمانی از لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها