رابطة ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ارومیه

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی است. بدین منظور
تعداد 150 نفر به عنوان نمونه از جامعه آماری مورد مطالعه ( کلیه کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی
شهرستان ارومیه) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از پرسش نامه شخصیتی نئو و
پرسش نامه تعهد سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . نتایج
این پژوهش نشان داد که: 1 - بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی به طور کلی از لحاظ آماری رابطه
معناداری وجود دارد. 2 - بعد شخصیتی روان رنجورخویی با تعهد سازمانی همبستگی منفی معناداری دارد و
بین ابعاد شخصیتی برون گرایی، تجربه پذیری، وظیفه شناسی و هم سان سازی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد. همچنین بین هر یک از ابعاد تعهد سازمانی با ویژگی های شخصیتی به طور کلی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد. 3 - بعد شخصیتی روان رنجور خویی با هر سه بعد تعهد سازمانی(تعهد عاطفی،
تعهد مستمر، تعهد هنجاری) همبستگی منفی و ابعاد شخصیتی برون گرایی و هم سازی با هر سه این ابعاد
همبستگی مثبت دارند. همچنین ابعاد شخصیتی تجربه پذیری و وظیفه شناسی با تعهد عاطفی و هنجاری
همبستگی مثبت دارند ولی رابطه آنها با بعد تعهد مستمر معنادار نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که
ویژگی های شخصیتی کارکنان در پیش بینی تعهدسازمانی آنها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها