بررسی وضعیت بحرانی بودن تصادف های جاده ای در شرایط پدافند غیرعامل

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت تصادف های جاده ای در موضوع پدافند غیرعامل، این پژوهش به ب ررسی و شناسایی
بحرانی بودن تصادف های جاده ای استان فارس بر اساس ارزش دوره عمر آنها و مدل آر.اف.ام
می پردازد.برای پیاده سازی روش پیشنهادی ابتدا داده های مربوط به تصاد ف های جاده ای شامل سن،
جنسیت، ارزش خودرو، استفاده خودرو و سابقه رانندگی و مقادیر شاخص های مدل آر.اف.ام شامل
آخرین فاصله تصادف، تعداد دفعات تصادف و خسارت مالی یا هزینه تصادف جمع آوری و پیش پردازش
شد. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی این سه شاخص وز ندهی شدند، در ادامه تعداد خوشه
اولیه با استفاده از الگوریتم دومرحله ای تعیین و سپس تصادف ها با استفاده از روش کا -میانگین بخش بندی
شدند؛ در مرحله بعد هرم ارزش دوره عمر برای شناسایی تصادف های کلیدی و بحرانی رسم شد. نتایج این
تحقیق نشان داد که از بین سه شاخص مدل آر .اف.ام، شاخص تعداد تصادف دارای بیشترین اهمیت و
شاخص فاصله آخرین تصادف دارای کمترین اهمیت در تعیین بحرانی بودن تصادف های جاده ای بوده و بر
این اساس تصادف های جاده ای به چهار خوشه تقسیم شدند . طبق هرم ارزش دوره عمر، بحرانی ترین
تصادف ها در خوشه دوم قرار گرفته اند که تقریبا نیمی از تصادف های جاده ای را تشکیل می دهند و
شاخص های مدل آر.اف.ام برای آنها بیشتر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها