مقایسه رفتار رانندگان در برابر ادوات آرام سازی ترافیک در دنیای واقعی و مجازی

نویسندگان

چکیده

بررسی عکس العمل رانندگان در برابر اقدامات آرام سازی ترافیک می تواند ک مک بزرگی در جهت
انتخاب و اجرای طرح مناسب برای آرام سازی ترافیک کند؛ لذا در این تحقیق دو پارامتر سرعت و
جابجایی جانبی به عنوان معیاری برای بررسی رفتار رانندگان در برابر نوع خاصی از تمهیدات آرام سازی
ادراکی ترافیک در نظر گرفته شده است. این مطالعه به روش توصیفی از نوع پس رویدادی انجام شده است
وجامعه آماری آن را دوگروه در فضای واقعی (خودروهای ورودی شهر ایزدشهر ) و 39 نفر راننده با
میانگین سنی 28 سال و حداقل 3 سال سابقه برای دنیای مجازی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند . ابزار
مورد استفاده در این مطالعه تابلوهای محدویت سرعت مجاز و دستگاه شبیه ساز رانندگی بوده است . نتایج
این تحقیق نشان داد که میانگین سرعت رانندگان در دنیای واقعی به هنگام مواجهه با تابلو محدودیت
13/ 3 کیلومتر بر ساعت کاهش یافت اما در دستگاه شبیه ساز رانندگی این کاهش سرعت 1 / سرعت مجاز 9
کیلومتر بر ساعت بوده است. جابه جایی جانبی رانندگان نیز در دستگاه شبیه ساز رانندگی پس از نصب تابلو
بیشتر شده که می توان آن را به دنیای واقعی نیز تعمیم داد و نتیجه گرفت که تابلوهای حاشیه راه تاثیر منفی
بر جاب هجایی جانبی رانندگان دارند

کلیدواژه‌ها