مقایسه رفتار رانندگان در برابر ادوات آرام سازی ترافیک در دنیای واقعی و دنیای مجازی

نویسندگان

چکیده

بررسی عکس العمل رانندگان در برابر اقدامات آرام سازی ترافیک می تواند کمک بزرگی در جهت انتخاب و اجرای طرح مناسب برای آرام سازی ترافیک کند؛ لذا در این تحقیق دو پارامتر سرعت و جابجایی جانبی بعنوان معیاری برای بررسی رفتار رانندگان در برابر نوع خاصی از تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در نظر گرفته شده است. نصب تابلوهای محدودیت سرعت مجاز در دو طرف مسیر عبوری از اقداماتی بود که در این تحقیق برای آرام سازی ترافیک در قالب مطالعات قبل و بعد در ورودی شهر خطی در حاشیه بزرگراه شمال کشور انجام گرفت. راه موردنظر در دستگاه شبیه ساز رانندگی نیز شبیه سازی شده و از 39 شرکت کننده (شامل 32 مرد و 7 زن) با میانگین سنی 28 سال و حداقل 3 سال سابقه ی رانندگی و بیش از 5000 کیلومتر رانندگی در سال بعنوان نمونه آماری استفاده شد و نتایج آن با دنیای واقعی مقایسه شد. نتایج نشان داد که میانگین سرعت رانندگان در دنیای واقعی به هنگام مواجهه با تابلو 9/3 کیلومتر ‌بر ‌ساعت کاهش یافت اما در دستگاه شبیه ساز رانندگی این کاهش سرعت 1/13 کیلومتر بر ساعت بوده است. البته نتایج نقطه کنترلی در دنیای واقعی نشان داد که شرایط محیطی در زمان مطالعات بعد منجر به افزایش سرعت به میزان 9 کیلومتر بر ساعت شد که با در نظر گرفتن نقطه کنترلی و نتایج دستگاه شبیه ساز رانندگی می توان با تخمینی نسبتاً خوب، کاهش سرعت دنیای واقعی را نزدیک به 13 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفت. جابجایی جانبی رانندگان نیز در دستگاه شبیه شبیه ساز رانندگی پس از نصب تابلو بیشتر شده که می توان آن را به دنیای واقعی نیز تعمیم داد و نتیجه گرفت که تابلوهای حاشیه راه تاثیر منفی بر جابجایی جانبی رانندگان دارند.

کلیدواژه‌ها