عوامل خطر انسانی سوانح ترافیکی منجر به مرگ برون شهری در ایران

نویسندگان

1 راهور

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سوانح ترافیکی در ایران یکی از مهمترین مسائل مربوط به بهداشت عمومی با شبکه علیتی چندگانه می‌باشد که شناسایی اجزاء علیتی آن در کاهش بار ناشی از آن‌ها، مداخله موثر و پیشگیری از آنها نقش موثری دارد. این مطالعه با هدف بررسی مهمترین عوامل خطر انسانی در جاده‌های درون شهری کشور در سال 1393انجام گرفته است. فاصله زمانی اول شهریور تا پایان بهمن‌ماه سال 1393 در 5 محور اصلی منتخب برون‌شهری کشور به‌صورت تمام شماری وارد مطالعه شدند.

کلیدواژه‌ها