شناسایی و ارائه پارامترهای مؤثر در امدادرسانی شبکه حمل ونقل در هنگام بحران

نویسندگان

چکیده

موردِتحلیل قرار م یگیرد؛ این شبکه فرضی متشکل از 52 گره و 40 کمان م یباشد.
برای این شبکه در شرایط بحران، شاخصی ارائه م یشود که مشخص م یکند با توجه به جمعیت تحت
پوشش ب هطور متوسط به چه تعدادی از افراد آسی بدیده م یتوان امدادرسانی کرد. این شاخص با استفاده
از شبی هسازی مون تکارلو و الگوریتم دایکاسترا موردِتحلیل قرار م یگیرد و در هر مرحله از تحلیل، تعدادی
از کما نهای شبکه ب هصورت تصادفی، قطع فرض م یشوند. حال اگر در این مرحله، همه کما نهای مسیر
وصل باشند؛ مسیر، وصل و در غیرای نصورت، قطع خواهد بود. برای هر کمان دو نوع ضریب اهمیت
محاسبه م یشود که نشا ندهندة اهمیت آن نسبت به سایر کما نها خواهد بود. در پایان هم با توجه به
هرکدام از ضرایب اهمیت کما نها، بهترین مسیرها برای اتصال مراکز امدادرسانی به نواحی آسی بدیده
تعیین م یشود تا پس از بروز بحران مشخص باشد که کدام مسیرها را باید بیشتر موردتوجه قرار داد و
مثلاً چنانچه نیاز ب ه ب هکارگیری نیروهای انتظامی برای باز نگ هداشتن مسیرها شد، اولویت با این مسیرها
باشد. پ س از انتخاب مسیرها با توجه به هرکدام از انواع ضرایب اهمیت، میزان تغییر در شاخص دسترسی
پیشنهادی محاسبه گردیده و از میان دو نوع ضریب اهمیت، یکی ب هعنوان ضریب اهمیت برتر انتخاب
م یشود و در تعیین مسیرهای امدادرسانی به کار خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها