خوشه بندی داد ههای تصادفات جاد های با استفاده از فنون داد هکاوی

نویسندگان

چکیده

خوش هبندی داد ههای تصادفات جاد های با استفاده از الگوریت مهای داد هکاوی به استنتاج مجموعه
قوانینی منجر م یشود که م یتواند توسط پلی سراهنمایی و رانندگی و سازما نهایی نظیر راه و ترابری،
حم لونقل، پایان هها و مهندسان بزرگراه برای بهبود ایمنی را هها مورداستفاده قرار گیرد. در این تحقیق
برای پیاد هسازی تکنیک داد هکاوی از مدل استاندارد کریسپ4 استفاده شده است. داد ههای موردبررسی
90 م یباشد. برای - مربوط به 14960 فقره تصادف در محور کرج - چالوس طی سا لهای 93
استفاده شده است. Two Step و K-means, Kohonen خوش هبندی متغیرهای تصادف از الگوریت مهای
و Apriori ب همنظور اطمینان از میزان همبستگی متغیرهای جاد هایب ا شدت تصادفات از مدل همبستگی
برای تحلیل شدت تصادفات در را ههای برو نشهری از مدل طبق هبندی درخت دست هبندی و رگرسیون
استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل خوش هبندی نشان م یدهد که متغیرهای جاد های )C&R tree(
مؤثردر بروز تصادفات به ترتیب اهمیت شامل هندسه محل، جهت حرکت راه، نوع منطقه، نقص راه،
نوع جاده، مانع دید، نوع خ طکشی، نوع رویه راه و ب یتوجهی به جلو است. نتایج حاصل از ب هکارگیری
مدل همبستگی، ضمن تأیید نتایج خوش هبندی نشان م یدهد که در 95 % موارد تصادفات در این محور
طی 3 سال گذشته به تصادف خسارتی منجر شده است. نتایج ب هدس تآمده از الگوریتم درخت
دست هبندی و رگرسیون ضمن دست هبندی متغیرها نشان م ی

کلیدواژه‌ها