بررسی اثربخشی دروس تخصصی کارشناسی راهور بر کارایی افسران

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی دروس تخصصی کارشناسی راهور بر کارایی افسران
شاغل در تهران بزرگ از نظر کارشناسان در سال 1390 انجام شده است. محقق با استفاده از روش
پیمایشی و جامعه آماری افسران رسته راهور دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناس
تصادفات که در مناطق 22 گانه تهران بزرگ مشغول خدمت هستند، اطلاعات را بر پایه محاسبه حجم
نمونه کوکران ) 220 نفر( جم عآوری نمود؛ برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضی هها از آزمو نهای
خی دو و تای کندال استفاده شد. نتایج و یافت ههای تحقیق نشان م یدهد که از دیدگاه افسران و
رؤسای مناطقب ین میزان علاق همندی، کیفیتب رگزاری دور ههای تخصصی، یادگیری دروس تخصصی
کارشناسی با سطح کارایی، عملکرد، توانمندی و تخصص افرادِ شرک تکننده در دور ههای تخصصی

کلیدواژه‌ها