عوامل روان شناختی مؤثر در تصادفات رانندگی و ارائه الگوی پیشگیری )مداخله ای(

نویسنده

چکیده

صدماتن اشیا ز حوادث ترافیکی، یک مسئلهب زرگب رای سلامت عمومی است کهب رای پیشگیری
مؤثر و پایدار به تلاشی هم هجانبه نیاز دارد. بدی نمنظور با استفاده از شناسایی عوامل روا نشناختی،
مدل پیشنهادی کاهش حوادث ترافیکی به دست آمد. ب همنظور دستیابی به این مدل با روش توصیفی از
نوع پ سرویدادی از کل رانندگان سواری چهارچرخ، تعداد 409 نفر راننده ب هصورت تصادفی انتخاب
شدند )تعداد 208 نفر از رانندگانی که تصادف کرده بودند و 201 نفر دیگر از رانندگانی بودند که 3
سال یا بیشتر تصادف نداشتند(. این گروه با آزمو نهای سنجش دقت یوناردل، پرس شنامه ویژگ یهای
شخصیتی مربوط به رانندگی، آزمون سنجش زمان واکنش و پرس شنامه ویژگ یهای دموگرافیک
موردبررسی قرار گرفتند. پس از دستیابی به مدل روا نشناختی مؤثر در تصادفات که شامل عوامل سن،
تعداد جریمه، دقت عادی، حوا سپرتی، خویشت نداری م یشد، مدل پیشنهادی شامل اقدامات مربوط
به پیشگیری اولیه )انجام معاینات روا نشناختی اولیه(، اقدامات مربوط به پیشگیری ثانویه )رانندگانی
که مرتکب تصادفات مکرر شد هاند، مورد آزمو نهای دقت و شخصیت قرار گیرند و در صورت نیاز
در دور ههای ارتقای زمین ههای مذکور شرکت نمایند( و اقدامات مربوط به پیشگیری ثالثیه )باید برای
رانندگانی که برخلاف شرکت در دور ههای اصلاح رفتار، مجدداً دچار تصادف شدند، محدودی تهایی
در رانندگی در نظر گرفته شود( ارائه شد.

کلیدواژه‌ها